de ultieme webwinkel voor geschenkartikelen

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 • Geen enkele klacht zal in aanmerking genomen worden, tenzij binnen de 8 dagen, na ontvangst van de goederen.
 • Leveringstermijnen zijn niet bindend.  Een vertraging in de levering mag nooit een vernietiging van een bestelling rechtvaardigen.
 • Onze rekeningen zijn contant betaalbaar te Rumbeke – België.
 • Kosten van invordering, als gevolg van niet tijdige betaling, vallen geheel ten laste van de koper.  Tevens behouden wij ons het recht voor vanaf de factuurdatum tot het ogenblik van betaling, een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand.
 • Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20%, dit met een minimum van €50,00, onverminderd de gerechtskosten en verwijlintresten.
 • Wij wijzen alle aankoopvoorwaarden af die op de documenten uitgaande van de klanten voorkomen.  Onze algemene verkoopsvoorwaarden alleen zijn toepasselijk.
 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk bevoegd.
 • De zendingen worden FRANCO besteld vanaf een minimum van € 250 (exclusief BTW) per bestelling, anders worden € 10 port- en administratiekosten aangerekend.
 • Alle goederen, zelfs franco verzonden reizen op risico en gevaar van de koper.
 • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur.
 • Publiciteitsmateriaal en displays die gratis ter beschikking worden gesteld van het cliënteel, blijven ten allen tijde eigendom van CZ-CADO BVBA – Rumbeke, en kunnen op elk ogenblik teruggevraagd worden.